Small example parametric building or furniture

furniture or building

English
It is a small example of a definition of Grasshopper which can refer to a building or furniture.
It is a simple example that can be applied to any interior or exterior location and any kind of scale.
Everything is parameterized, there are not part of any geometric shape rigid.
Each change is made to the model, areas and costs of materials are changed automatically, in the definition there are formulas that are update in real time.
Click on image, for see video. Its takes about 6 minutes video, be patient.

Catalá
És un petit exemple sobre una definició realitzada en grasshopper
que pot al·ludir a un edifici o a un moble. És un exemple senzill que pot ser aplicat a qualsevol tipus d’emplaçament interior o exterior i a qualsevol tipus d’escala.
Tot aquesta parametritzat, no es parteix de cap manera geomètrica rígida.
De cada canvi que es realitza al model, les superfícies i els costos dels materials es modifiquen automàticament, ja que dintre de la definició es troben fórmules per a cotitzar en temps real.
Per veure  el video, dona clic en la imatge. Dura uns 6 minuts el video, tinguin paciència.

Castellano
Es un pequeño ejemplo sobre una definición realizada en grasshopper que puede aludir a un edificio o a un mueble.
Es un ejemplo sencillo que puede ser aplicado a cualquier tipo de emplazamiento interior u exterior y a cualquier tipo de escala.
Todo esta parametrizado, no se parte de ninguna forma geométrica rígida.
De cada cambio que se realiza al modelo, las superficies y los costos de los materiales se modifican automáticamente, ya que dentro de la definición se encuentran fórmulas para cotizar en tiempo real.
Para ver el video da clic en la imagen, Dura unos 6 minutos el video, tengan paciencia.